معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

49 رویداد

10 دوره

0 اساتید

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مشتمل برمدیریت های تعالی بالینی و امور بیمارستان ها، نظارت و اعتباربخشی، مرکز مدیریت خطر حوادث و پدافندغیرعامل دانشگاه، امور پرستاری و هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد است. یکی ... بیشتر

رویدادها

دوره‌ها