معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی تهران

13 رویداد

دوره‌ای ثبت نشده

0 اساتید

معاونت غذا و دارو به عنوان يکي از معاونت هاي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران مشتمل بر اداره غذا، اداره دارو، واحد فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل، واحد پایش فراورده های سلامت، واحد تجهیزات پزشکی ... بیشتر

رویدادها

دوره‌ها