دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

67 رویداد

40 دوره

0 اساتید

رسالت دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران بعنوان نماد آموزش عالی پرستاري و مامايي کشور، بسترسازی برای تامين خدمات مطلوب به ذي نفعان در ابعاد پايه اي رشته شامل آموزش، پژوهش، مديريت، خدمات باليني و جامعه نگر، ... بیشتر

رویدادها

دوره‌ها