دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رسالت دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران بعنوان نماد آموزش عالی پرستاري و مامايي کشور، بسترسازی برای تامين خدمات مطلوب به ذي نفعان در ابعاد پايه اي رشته شامل آموزش، پژوهش، مديريت، خدمات باليني و جامعه نگر، با محوریت فرهنگ اسلامی ایرانی مبتنی برمعنویت، اخلاق و رفتارحرفه ای از طریق تربیت نیروی انسانی خردورز، با صلاحیت، نوآور و علاقمند به رشته و در راستاي حركت در مسير دانايي محوری سند چشم انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران و نقشه علمی دانشگاه علوم پزشكي تهران در سطوح ملی منطقه ای و بین المللی می باشد . رشته های تحصيلی دانشكده پرستاری و مامايی : پرستاری در مقطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترای تخصصی پرستاری - کارشناسی پرستاری - دکتری تخصصی پرستاری - کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی - کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه - کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان - کارشناسی ارشد سلامت جامعه - کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی - کارشناسی ارشد کودکان - کارشناسی ارشد روانپرستاری - کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری مامایی در مقطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترای تخصصی پرستاری - کارشناسی مامایی - کارشناسی ارشد مامایی ( گرایش مدیریت مامایی، گرایش مامایی جامعه نگر ، آموزش مامایی ، بهداشت مادر کودک ) - دکتری بهداشت باروری

رویداد‌ها
دوره‌ها